• پوست کن لیبل مدل 301
    مناسب برای پوست کندن انواع لیبلهای پشت چسبدار مخصوصا هولوگرام بصورت رول و الصاق دستی آن روی محصول
  • دستگاهی کوچک و قابل حمل
  • مجهز به ولوم ایست لیبل در خروجی
  • عملکرد این دستگاه به این صورت است که با برداشته شدن اولین لیبل در خروجی دستگاه ، لیبل بعدی بصورت اتوماتیک پوست کنده شده و در تیغه خروجی دستگاه قرار میگیرد و این روند تا انتهای رول لیبل ادامه دارد