مناسب برای پوست کندن انواع لیبلهای پشت چسب دار مخصوصا لیبل هولوگرام ( بصورت رول ) و الصاق دستی آن بر روی محصول ( افزایش سرعت دست کارگر در چسباندن لیبل ). این دستگاه در سایز بزرگتر برای لیبل های تا عرض 10سانتیمتر مناسب میباشد.قطر خارجی رول لیبل در این مدل دستکاه از 20 سانتیمتر نباید بیشتر شود.